MeToo-policy Uppförandekod

Alla som agerar i Brunna danssportklubbs namn skall i verksamheten agera med värdighet och respekt för de personer som deltar i klubbens olika verksamheter. Detta gäller medlemmar, kursinstruktörer, funktionärer i styrelse och kommittéer och av klubben anlitade personer. Även besökare på av klubben anordnade evenemang ska följa denna policy.

Alla ska kunna känna sig inkluderade och ingen ska uppleva obehag. Vårdat språk ska användas, opassande skämt ska undvikas, opassande beröring eller andra opassande beteenden ska inte förekomma.

Hantering av uppstådda situationer i strid med policyn.

Enkla ärenden:

Den klubbfunktionär som får ta emot en anmälan eller uppmärksammar olämpligt beteende vidtalar den felande personen på lämpligt sätt utifrån situation. Påpekandet noteras därefter i pärm som ligger på kontoret. (Inget digitalt register tillåts.)

Svårare ärenden:

Upprepade förseelser och svårare ärenden rapporteras till styrelsen, som agerar utifrån policyn. Vid behov anlitas ”Juridik” på Danssportförbundet för att bistå styrelsen.

 

Efterlevnad och information

Denna policy anslås på klubbens hemsida och på klubbens anslagstavla i lokalen. Policyn ska godkännas av medlem via kryssruta vid kursanmälan på hemsidan.

Funktionärer i klubbens verksamhet och för klubbens verksamhet anlitade verksamhetsutövare ska innan uppdraget påbörjas underteckna bekräftelse på att de ämnar följa denna klubbens policy.

Sker inte detta ska inte personen tillåtas verka i klubbens aktiviteter.

Om medlem uppfört sig på ett sätt som medfört en varning ska denna också underteckna bekräftelse att klubbens policy kommer att följas för att få fortsätta delta i klubbens verksamhet.

Vid svårare ärenden kan styrelsen besluta att medlem utesluts. Vid behov anlitas ”Juridik” på Danssportförbundet för att bistå styrelsen. Medlemsavgift eller kursavgift återbetalas då inte.

Anlitade verksamhetsutövare ska, efter beslut från styrelsen, skiljas från sitt uppdrag utan ersättning om de bryter mot denna policy. Vid behov anlitas ”Juridik” på Danssportförbundet för att bistå styrelsen.

Besökare som inte följer policyn ska avvisas.

Brunna Danssportklubb,

enligt styrelsens beslut

2019-08-18